Program ochrony przed hałasem

Firma TechSafety First nawiązała współpracę z akustykiem posiadającym wieloletnie doświadczenie w dziedzinie pomiarów akustycznych oraz wdrażaniu rozwiązań techniczno-organizacyjnych, których celem jest poprawa warunków akustycznych w środowisku pracy. Wspólnie opracowujemy indywidualny program ochrony przed hałasem dobrany do konkretnego przedsiębiorstwa. Metoda pozwala na precyzyjne wskazanie problemu, ocenę ilościową zjawiska i podjęcie ekonomicznie uzasadnionych środków naprawczych. Program ograniczenia hałasu w środowisku pracy daje możliwość przewidzenia efektu akustycznego po przyjęciu harmonogramu realizacji prac wyciszających.

Zakres prac składający się na program ochrony przed hałasem można podzielić na trzy etapy:

Etap I – Pomiary i analiza akustyczna:

Prace rozpoczynają się pomiarami akustycznymi na terenie pomieszczenia produkcyjnego, które są wykonywane dla określonych przez Klienta warunków pracy na stanowisku. Pomiary są dostosowywane do wymagań, jesteśmy w stanie wykonać pomiary poziomu hałasu na stanowisku pracy, wyznaczyć poziom mocy akustycznej maszyn/linii produkcyjnej w funkcji częstotliwości, z podziałem na elementy funkcjonalne (np. napęd, przekładnia, wentylator).

Program ochrony przed hałasem - Główne źródła hałasu z podziałem na klasy akustyczne

Główne źródła hałasu z podziałem na klasy akustyczne

W ramach tego etapu określane są również parametry akustyczne hali produkcyjnej, a następnie opracowywana jest mapa rozkładu poziomu dźwięku A wraz ze wskazaniem rejonów najwyższego zagrożenia hałasem i wytypowanie źródeł hałasu decydujących o poziomie dziennej ekspozycji na hałas.

Program ochrony przed hałasem - Rozkład pola akustyczne – stan istniejący

Rozkład pola akustyczne – stan istniejący

Na podstawie analiz energetycznych precyzowane są wymagania w zakresie obniżenia
poziomu hałasu na stanowiskach pracy oraz wskazuje się możliwe do zastosowania rozwiązania techniczne. Opracowywany jest harmonogram wdrażania rozwiązań zabezpieczeń akustycznych maszyn/urządzeń, tak aby uzyskać znaczące obniżenie poziomu hałasu na terenie całej hali produkcyjnej.

Program ochrony przed hałasem - Propozycja realizacji zabezpieczeń akustycznych

Program ochrony przed hałasem – Propozycja realizacji zabezpieczeń akustycznych

Etap II – opracowanie projektów technicznych:

Projekty opracowywane uwzględniają warunki obsługi maszyny takie jak funkcjonalność, dostęp do rejonów obsługi bieżącej i okresowej. Ważne jest również odpowiednie zaprojektowanie tak, aby była łatwa demontowalność osłon oraz żeby nie zmieniały się warunki chłodzenia maszyn.

Etap III – nadzór autorski nad wykonaniem i montażem zabezpieczeń

Etap IV – wykonanie pomiarów kontrolnych:

Do zakończenia programu jest sprawdzenie skuteczności zastosowanych rozwiązań akustycznych i zmierzenie poziomu hałasu na stanowiskach pracy.

Program ochrony przed hałasem - Rozkład pola akustyczne – stan po wyciszeniu

Rozkład pola akustyczne – stan po wyciszeniu